Värdegrund | Ett företag med fokus på
rätt personlig assistans

Vivida är ett assistansbolag som fokuserar på rätt personlig assistans som faktiskt fungerar.

Värdegrund – ett företag med fokus på rätt personlig assistans

Vivida Assistans är ett assistansbolag som fokuserar på rätt personlig assistans.

Orange pappershjärta

Ett företag med fokus på rätt personlig assistans

Vivida Assistans har ett stort ansvar, både gentemot våra kunder och våra medarbetare. Sedan starten har Vivida varit ett värdestyrt företag och vi bedriver ett ständigt pågående arbete med frågor som rör socialt ansvarstagande, människosyn, arbetsförhållanden och miljöarbete. Arbetet tar sin utgångspunkt i företagets värdegrund samt i FN:s Global Compact.

Vivida Assistans värdegrund har gemensamt tagits fram i företaget. Vi arbetar fortlöpande med att utveckla och förtydliga vår värdegrund och hur Vividas verksamhet ska bedrivas utifrån den.

Certifierat R-Företag

I oktober 2008 blev Vivida Assistans certifierade hos R-företagen. Sedan 2015 innehar Vivida också R-Företagens högsta licens, Guldlicensen. Licensen har vi fått på grund av vårt värdegrundsarbete. R-licensen identifierar företag och organisationer som har förbundit sig att hålla högsta kvalitet när det gäller etisk trovärdighet och seriositet i sin verksamhet. Guldlicensen var Vivida bland de första företagen i Sverige att få och licensen innebär att Vivida står för mycket hög etisk trovärdighet.

Här kan du läsa mer om R-Företagen och R-licens.

Våra kärnvärden genomsyrar verksamheten

Värdegrunden bygger på fyra kärnvärden:

 • Omtanke
 • Förtroende
 • Ansvar
 • Kompetens

Våra kärnvärden är grunden för det förhållningssätt som Vivida arbetar efter och som vi strävar efter ska genomsyra hela vår verksamhet.

Handlingsprinciper

Utifrån Vividas värdegrund har företagets medarbetare gemensamt tagit fram ett antal handlingsprinciper.

 • Jag är lyhörd och ödmjuk för andras behov, även om de inte är uttalade
 • Jag respekterar andras åsikter och uppfattningar
 • Jag pratar gott om andra
 • Jag är ärlig, lojal och uppriktig
 • Jag håller det jag lovar
 • Jag bidrar till arbetsglädje
 • Jag tar ansvar för mina misstag och är tillåtande mot andras misstag
 • Jag ser varje kollega som en tillgång
 • Jag är noga med återkoppling


R-licens guld
Orange pappershjärta

Ett företag med fokus på rätt personlig assistans

Vivida Assistans har ett stort ansvar, både gentemot våra kunder och våra medarbetare. Sedan starten har Vivida varit ett värdestyrt företag och vi bedriver ett ständigt pågående arbete med frågor som rör socialt ansvarstagande, människosyn, arbetsförhållanden och miljöarbete. Arbetet tar sin utgångspunkt i företagets värdegrund samt i FN:s Global Compact.

Vivida Assistans värdegrund har gemensamt tagits fram i företaget. Vi arbetar fortlöpande med att utveckla och förtydliga vår värdegrund och hur Vividas verksamhet ska bedrivas utifrån den.

Certifierat R-Företag

I oktober 2008 blev Vivida Assistans certifierade hos R-företagen. Sedan 2015 innehar Vivida också R-Företagens högsta licens, Guldlicensen. Licensen har vi fått på grund av vårt värdegrundsarbete. R-licensen identifierar företag och organisationer som har förbundit sig att hålla högsta kvalitet när det gäller etisk trovärdighet och seriositet i sin verksamhet. Guldlicensen var Vivida bland de första företagen i Sverige att få och licensen innebär att Vivida står för mycket hög etisk trovärdighet.

Läs mer om R-Företagen och R-licens.

Våra kärnvärden genomsyrar verksamheten

Värdegrunden bygger på fyra kärnvärden:

 • Omtanke
 • Förtroende
 • Ansvar
 • Kompetens

Våra kärnvärden är grunden för det förhållningssätt som Vivida arbetar efter och som vi strävar efter ska genomsyra hela vår verksamhet.

Handlingsprinciper

Utifrån Vividas värdegrund har företagets medarbetare gemensamt tagit fram ett antal handlingsprinciper.

 • Jag är lyhörd och ödmjuk för andras behov, även om de inte är uttalade
 • Jag respekterar andras åsikter och uppfattningar
 • Jag pratar gott om andra
 • Jag är ärlig, lojal och uppriktig
 • Jag håller det jag lovar
 • Jag bidrar till arbetsglädje
 • Jag tar ansvar för mina misstag och är tillåtande mot andras misstag
 • Jag ser varje kollega som en tillgång
 • Jag är noga med återkoppling
R-licens guld

Vivida på en minut!

Vivida är ett assistansbolag som finns i hela landet. Är du i behov av personlig assistans eller känner någon som är i behov av personlig assistans?

Vad betyder våra kärnvärden?

Omtanke

Med omtanke menar vi att vi utifrån ett empatiskt förhållningssätt vill skapa en förståelse för alla individers situationer och behov. En sådan förståelse för den enskilde uppnås genom att vi är uppmärksamma och lyhörda för våra kunders behov. För oss betyder omtanke att vi kan se våra kunders och medarbetares önskemål, även om de inte är uttalade.

Med omtanke menar vi också att vi hela tiden ska sträva mot jämlikhet i relationer med vår omgivning. Alla idéer och synpunkter vi får från kunder, medarbetare eller anhöriga ska värderas lika, oavsett om de strider mot varandra.

Vivida och våra medarbetare ska sträva efter att skapa forum för åsiktsutbyte, delaktighet och gemenskap. Med det vill vi öka möjligheten att se och förstå den enskilde samt få en större förståelse för vår omgivnings behov.

Förtroende

Vi vill att våra kunder och medarbetare ska känna förtroende för Vivida och sättet vi bedriver vår verksamhet på. Hur våra kunder och medarbetare bemöts och vad resultatet av ett sådant bemötande blir är avgörande för vilket förtroende vår omgivning känner för oss. Förtroende skapas av samspelet mellan Vividas olika delar och uppnås av att alla i organisationen finns tillhands och är nåbara för varandra.

Vi strävar efter ömsesidig respekt och samspel mellan arbetsgivaren, kunden och medarbetaren. En sådan balans mellan parterna är grunden för förtroende vilket i sin tur är förutsättningen för en god omsorg. Vi strävar efter hög tillgänglighet och en person som behöver hjälp eller stöttning ska kunna känna sig trygg i att den får det så snart det är praktiskt möjligt. Tillgänglighet är också att visa respekt och hänsyn för individens behov.

Öppenhet är en förutsättning för förtroende. Eftersom Vividas verksamhet är skattefinansierad anser vi att öppenhet och insyn i vår verksamhet är en självklarhet. Kunder, medarbetare och beslutsfattare ska kunna lita på att vi använder våra resurser på ett riktigt sätt och inte missbrukar våra kunders förtroende eller allmänna medel. Varje år publicerar vi därför vår årsredovisning på vår hemsida, och våra kunder har möjlighet att varje månad få en ekonomisk rapport över hur Vivida använder medlen för deras assistans.

Kompetens

Med kompetens menar vi medarbetarens förmåga av att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett gott sätt. För Vivida är det av stor vikt att våra medarbetare trivs med sitt arbete, med oss som arbetsgivare och att de känner att de har rätt verktyg för att klara av sitt arbete på ett tillfredsställande sätt. Centralt är också begreppet "rätt person på rätt plats" och vi fokuserar på att hitta medarbetare som passar för sina arbetsuppgifter. Därför lägger Vivida ned mycket tid på rekrytering. Kompetens innebär även att vi vid rekryteringen av nya medarbetare tänker på att mångfald skapar ett starkt och flexibelt företag.

Vivida har också ett ansvar att ge befintliga medarbetare förutsättningar att utföra sitt arbete på bästa möjliga sätt. Därför har vi en egen utbildningsorganisation som kan skräddarsy utbildningar efter våra kunders och medarbetares behov. Samtliga medarbetare har också ett eget ansvar att utvecklas och bli bättre på sina arbetsuppgifter.

Det är viktigt att lära av varandra och varandras erfarenheter och att godta att olika bakgrunder innebär en styrka. Vi tror också att ett gemensamt engagemang i strävan mot Vividas mål tillsammans med en uppsluppen arbetsmiljö skapar goda förutsättningar för ett aktivt och livslångt lärande.

Ansvar

Med ansvar menar vi att vi genom en ärlig och öppen kommunikation vill skapa tydlighet i dialogen med andra i vår omgivning. En sådan tydlighet i kombination med ett hjälpsamt förhållningssätt skapar en kultur av tillmötesgående och stöttning.

Att vara ansvarsfull innebär också att vi visar respekt inför den egna rollen och hur den påverkar andra. Sådan insikt skapar förståelse för medarbetarnas och kundernas olika förutsättningar och behov. Att vara ansvarsfull innebär också att vi ska ha modet att våga stå för våra värderingar och att ha förmåga att tänka om och våga utvecklas.

R-licens guld

Vad betyder våra kärnvärden?

Omtanke

Med omtanke menar vi att vi utifrån ett empatiskt förhållningssätt vill skapa en förståelse för alla individers situationer och behov. En sådan förståelse för den enskilde uppnås genom att vi är uppmärksamma och lyhörda för våra kunders behov. För oss betyder omtanke att vi kan se våra kunders och medarbetares önskemål, även om de inte är uttalade.

Med omtanke menar vi också att vi hela tiden ska sträva mot jämlikhet i relationer med vår omgivning. Alla idéer och synpunkter vi får från kunder, medarbetare eller anhöriga ska värderas lika, oavsett om de strider mot varandra.

Vivida och våra medarbetare ska sträva efter att skapa forum för åsiktsutbyte, delaktighet och gemenskap. Med det vill vi öka möjligheten att se och förstå den enskilde samt få en större förståelse för vår omgivnings behov.

Förtroende

Vi vill att våra kunder och medarbetare ska känna förtroende för Vivida och sättet vi bedriver vår verksamhet på. Hur våra kunder och medarbetare bemöts och vad resultatet av ett sådant bemötande blir är avgörande för vilket förtroende vår omgivning känner för oss. Förtroende skapas av samspelet mellan Vividas olika delar och uppnås av att alla i organisationen finns tillhands och är nåbara för varandra.

Vi strävar efter ömsesidig respekt och samspel mellan arbetsgivaren, kunden och medarbetaren. En sådan balans mellan parterna är grunden för förtroende vilket i sin tur är förutsättningen för en god omsorg. Vi strävar efter hög tillgänglighet och en person som behöver hjälp eller stöttning ska kunna känna sig trygg i att den får det så snart det är praktiskt möjligt. Tillgänglighet är också att visa respekt och hänsyn för individens behov.

Öppenhet är en förutsättning för förtroende. Eftersom Vividas verksamhet är skattefinansierad anser vi att öppenhet och insyn i vår verksamhet är en självklarhet. Kunder, medarbetare och beslutsfattare ska kunna lita på att vi använder våra resurser på ett riktigt sätt och inte missbrukar våra kunders förtroende eller allmänna medel. Varje år publicerar vi därför vår årsredovisning på vår hemsida, och våra kunder har möjlighet att varje månad få en ekonomisk rapport över hur Vivida använder medlen för deras assistans.

Kompetens

Med kompetens menar vi medarbetarens förmåga av att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett gott sätt. För Vivida är det av stor vikt att våra medarbetare trivs med sitt arbete, med oss som arbetsgivare och att de känner att de har rätt verktyg för att klara av sitt arbete på ett tillfredsställande sätt. Centralt är också begreppet "rätt person på rätt plats" och vi fokuserar på att hitta medarbetare som passar för sina arbetsuppgifter. Därför lägger Vivida ned mycket tid på rekrytering. Kompetens innebär även att vi vid rekryteringen av nya medarbetare tänker på att mångfald skapar ett starkt och flexibelt företag.

Vivida har också ett ansvar att ge befintliga medarbetare förutsättningar att utföra sitt arbete på bästa möjliga sätt. Därför har vi en egen utbildningsorganisation som kan skräddarsy utbildningar efter våra kunders och medarbetares behov. Samtliga medarbetare har också ett eget ansvar att utvecklas och bli bättre på sina arbetsuppgifter.

Det är viktigt att lära av varandra och varandras erfarenheter och att godta att olika bakgrunder innebär en styrka. Vi tror också att ett gemensamt engagemang i strävan mot Vividas mål tillsammans med en uppsluppen arbetsmiljö skapar goda förutsättningar för ett aktivt och livslångt lärande.

Ansvar

Med ansvar menar vi att vi genom en ärlig och öppen kommunikation vill skapa tydlighet i dialogen med andra i vår omgivning. En sådan tydlighet i kombination med ett hjälpsamt förhållningssätt skapar en kultur av tillmötesgående och stöttning.

Att vara ansvarsfull innebär också att vi visar respekt inför den egna rollen och hur den påverkar andra. Sådan insikt skapar förståelse för medarbetarnas och kundernas olika förutsättningar och behov. Att vara ansvarsfull innebär också att vi ska ha modet att våga stå för våra värderingar och att ha förmåga att tänka om och våga utvecklas.

Vår assistent Akram tillsammans med vår kund Rasmus
R-licens guld

Jobba som personlig assistent?

Jobba som personlig assistent

Vi söker alltid efter nya fantastiska människor.