Rätt till personlig assistans

De lagar och regler som styr assistansen kan vara svåra att förstå. Som individ är det inte lätt att veta vad man har rätt till. Vividas kunder har rätt till kostnadsfri juridisk hjälp med t.ex. ansökan om personlig assistans och/eller assistansersättning. Hjälpen ingår i den service som Vivida erbjuder och sker i samarbete med Ek Juridik.

Har du rätt till assistans?
– jag hjälper dig!

Petra Klinteryd, juridisk kontaktperson

Petra Klinteryd
kontaktperson

petra.klinteryd@vivida.se
019-555 43 04

Vad krävs för att få personlig assistans?

I LSS beskrivs vilka personer som omfattas av lagen och de delas in i så kallade personkretsar. Det finns tre personkretsar med olika bedömningsgrunder eller kriterier som ska vara uppfyllda för att man ska få stöd enligt LSS.

Personkrets 1 – personer som har utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. 

Personkrets 2 – personer med stora och bestående begåvningsmässiga funktionshinder efter en hjärnskada i vuxen ålder.

Personkrets 3 – personer med andra fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som inte beror på normalt åldrande och som finns kvar under lång tid.

Mer information kring personkretstillhörighet

De grundläggande behoven har i lagstiftning ansetts vara hjälp för att klara av personlig hygien, måltider, på- och avklädning, andning, kommunikation, stöd för att förebygga skada vid en psykisk funktionsnedsättning samt stöd som behöver ges löpande på grund av ett medicinskt tillstånd. Du kan söka personliga assistans före du har fyllt 66 år.

Hjälpbehoven ska vara av mycket personlig karaktär, det vill säga integritetsnära. I samband med personlig hygien ska momentet vara fysiskt nära. I praxis har i många fall följande godtagits; nagel och hudvård, tandborstning, rakning, avtvättning och hjälp i samband med toalettbesök.

Även om en person rent motoriskt kan klara av dessa moment, så kan det föreligga omständigheter som medför att den enskilde inte utför eller bör utföra momentet utan hjälp. Även vissa förflyttningar som sker i nära samband med det grundläggande behovet kan godtas.

Mer information kring grundläggande behov

Du som har en eller flera funktionsnedsättningar kan ha rätt att få assistans. Insatsen har olika namn beroende på vilken myndighet det är som har fattat beslutet. Om insatsen har beviljats av kommunen kallas den för personlig assistans, medan den istället kallas assistansersättning om det är Försäkringskassan som har beslutat om den. Vi använder ordet assistans som ett sammanfattande begrepp.

Rätten att få assistans regleras i lagen om stöd och service, eller LSS som den brukar förkortas. För de personer som har rätt till assistansersättning finns även kompletterande regler i socialförsäkringsbalken, som förkortas SFB.

Mer information kring assistansersättning

När man hamnat, eller är i, ett skede där man behöver söka personlig assistans så är det för många en svår och krävande process. Vi har därför gjort det enkelt för er och sköter processen åt er, från början till slut.

1. Förberedelser & ansökan
Om du vill veta om du kan få personlig assistans, ring oss så kan vi tillsammans undersöka det och vi hjälper dig med ansökan.

2. Hembesöket
När det blir dags för ett hembesök kommer Försäkringskassan ställa frågor som kan vara personliga och upplevas som jobbiga. Därför finns vi med på mötet för att hjälpa dig.

3. Beslutet
Får du ja, kommer vi hjälpa dig att få igång din assistans. Får du nej, hjälper vi dig med att överklaga till domstol.

4. Överklagande
Om du vill, överklagar vi ditt avslag. Vi kommer sköta allt skrivande och kommunikation med domstolen.

Mer information hur du ansöker om personlig assistans

När du tagit kontakt med oss för att få hjälp att ansöka om assistans, gör vi en första bedömning om du har möjlighet att få ett beslut om personlig assistans eller assistansersättning. Vi tittar då på vilka medicinska underlag som finns vilka är en nödvändighet. För personer med psykiska funktionsnedsättningar har de medicinska underlagen större betydelse för ansökan än för personer med fysiska funktionsnedsättningar. Anledningen är att det oftast är lättare för en handläggare att själv bedöma svårigheterna med en fysisk funktionsnedsättning. Är en person totalförlamad behövs inget intyg för att förstå att personen behöver hjälp med att äta. Personer med psykiska funktionsnedsättningar kan däremot vara mycket svårare för handläggaren att bedöma vilket innebär att de medicinska underlagen får stor betydelse.

Vissa hjälpbehov är dessutom viktiga att de styrks. Det kan röra sig om varaktigheten av en funktionsnedsättning, eller graden av tillsyn som behövs. Vad som specifikt behöver styrkas i varje enskilt fall varierar men den inledande genomgången brukar ge en klar bild över situationen.

När det medicinska underlaget är klart går vi vidare till sökfasen.

Mer information hur du ansöker om utökat beslut

Försäkringskassan och din hemkommun ska på eget initiativ ompröva beslut. Anledningen till det är att förutsättningarna för rätten till assistansersättning/personlig assistans kan ändras av olika anledningar. Du som har ett beslut har också en skyldighet att underrätta om dina förhållanden ändras.

Försäkringskassan omprövar därför beslut om assistansersättning vartannat år och din hemkommun vanligtvis varje år. Vid en sådan omprövning bokar Försäkringskassan eller din hemkommun in en tid för nytt hembesök då ditt hjälpbehov utreds igen. Därefter följer den processen som gäller vid nysökning, läs mer om nyansökningar här.

Kontakta vår samarbetspartner Ek Juridik som gärna hjälper dig vid en omprövning.

Mer information kring omprövning av beslut

När du fått beslut om assistans från kommunen eller Försäkringskassans omprövningsenhet och inte är nöjd kan du överklaga det till förvaltningsrätten. Du har olika lång tid på dig att överklaga beslutet. Om du ska överklaga ett kommunbeslut har du tre veckor på dig från det att du tog del av beslutet. För ett beslut från Försäkringskassans omprövningsenhet har du två månader från det att du tagit del av beslutet. Förvaltningsrätten prövar alla överklaganden. Det finns tolv förvaltningsrätter och din folkbokföringsort avgör vilken förvaltningsrätt du tillhör. 

Om du vill överklaga ett avslag från förvaltningsrätten måste du begära prövningstillstånd hos kammarrätten. Det innebär således att alla ärenden inte tas upp av kammarrätten. Prövningstillstånd beviljas endast om det är av vikt för rättstillämpningen att överklagandet prövas av kammarrätten, om det inte går att bedöma riktigheten av förvaltningsrättens beslut. Om vägledning behövs för hur liknande fall ska bedömas (så kallade prejudikat) eller om det i övrigt finns synnerliga skäl för prövningstillstånd. Du har tre veckor på dig att överklaga och begära prövningstillstånd i kammarrätten gentemot kommunen och två månader gentemot Försäkringskassan från den dagen då du tog del av domen från förvaltningsrätten. 

Mer information kring att överklaga beslut

Vad krävs för att få personlig assistans?

I LSS beskrivs vilka personer som omfattas av lagen och de delas in i så kallade personkretsar. Det finns tre personkretsar med olika bedömningsgrunder eller kriterier som ska vara uppfyllda för att man ska få stöd enligt LSS.

Personkrets 1 – personer som har utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. 

Personkrets 2 – personer med stora och bestående begåvningsmässiga funktionshinder efter en hjärnskada i vuxen ålder.

Personkrets 3 – personer med andra fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som inte beror på normalt åldrande och som finns kvar under lång tid.

Mer information kring personkretstillhörighet

De grundläggande behoven har i lagstiftning ansetts vara hjälp för att klara av personlig hygien, måltider, på- och avklädning, andning, kommunikation, stöd för att förebygga skada vid en psykisk funktionsnedsättning samt stöd som behöver ges löpande på grund av ett medicinskt tillstånd. Du kan söka personliga assistans före du har fyllt 66 år.

Hjälpbehoven ska vara av mycket personlig karaktär, det vill säga integritetsnära. I samband med personlig hygien ska momentet vara fysiskt nära. I praxis har i många fall följande godtagits; nagel och hudvård, tandborstning, rakning, avtvättning och hjälp i samband med toalettbesök.

Även om en person rent motoriskt kan klara av dessa moment, så kan det föreligga omständigheter som medför att den enskilde inte utför eller bör utföra momentet utan hjälp. Även vissa förflyttningar som sker i nära samband med det grundläggande behovet kan godtas.

Mer information kring grundläggande behov

Du som har en eller flera funktionsnedsättningar kan ha rätt att få assistans. Insatsen har olika namn beroende på vilken myndighet det är som har fattat beslutet. Om insatsen har beviljats av kommunen kallas den för personlig assistans, medan den istället kallas assistansersättning om det är Försäkringskassan som har beslutat om den. Vi använder ordet assistans som ett sammanfattande begrepp.

Rätten att få assistans regleras i lagen om stöd och service, eller LSS som den brukar förkortas. För de personer som har rätt till assistansersättning finns även kompletterande regler i socialförsäkringsbalken, som förkortas SFB.

Mer information kring assistansersättning

När man hamnat, eller är i, ett skede där man behöver söka personlig assistans så är det för många en svår och krävande process. Vi har därför gjort det enkelt för er och sköter processen åt er, från början till slut.

1. Förberedelser & ansökan
Om du vill veta om du kan få personlig assistans, ring oss så kan vi tillsammans undersöka det och vi hjälper dig med ansökan.

2. Hembesöket
När det blir dags för ett hembesök kommer Försäkringskassan ställa frågor som kan vara personliga och upplevas som jobbiga. Därför finns vi med på mötet för att hjälpa dig.

3. Beslutet
Får du ja, kommer vi hjälpa dig att få igång din assistans. Får du nej, hjälper vi dig med att överklaga till domstol.

4. Överklagande
Om du vill, överklagar vi ditt avslag. Vi kommer sköta allt skrivande och kommunikation med domstolen.

Mer information hur du ansöker om personlig assistans

När du tagit kontakt med oss för att få hjälp att ansöka om assistans, gör vi en första bedömning om du har möjlighet att få ett beslut om personlig assistans eller assistansersättning. Vi tittar då på vilka medicinska underlag som finns vilka är en nödvändighet. För personer med psykiska funktionsnedsättningar har de medicinska underlagen större betydelse för ansökan än för personer med fysiska funktionsnedsättningar. Anledningen är att det oftast är lättare för en handläggare att själv bedöma svårigheterna med en fysisk funktionsnedsättning. Är en person totalförlamad behövs inget intyg för att förstå att personen behöver hjälp med att äta. Personer med psykiska funktionsnedsättningar kan däremot vara mycket svårare för handläggaren att bedöma vilket innebär att de medicinska underlagen får stor betydelse.

Vissa hjälpbehov är dessutom viktiga att de styrks. Det kan röra sig om varaktigheten av en funktionsnedsättning, eller graden av tillsyn som behövs. Vad som specifikt behöver styrkas i varje enskilt fall varierar men den inledande genomgången brukar ge en klar bild över situationen.

När det medicinska underlaget är klart går vi vidare till sökfasen.

Mer information hur du ansöker om utökat beslut

Försäkringskassan och din hemkommun ska på eget initiativ ompröva beslut. Anledningen till det är att förutsättningarna för rätten till assistansersättning/personlig assistans kan ändras av olika anledningar. Du som har ett beslut har också en skyldighet att underrätta om dina förhållanden ändras.

Försäkringskassan omprövar därför beslut om assistansersättning vartannat år och din hemkommun vanligtvis varje år. Vid en sådan omprövning bokar Försäkringskassan eller din hemkommun in en tid för nytt hembesök då ditt hjälpbehov utreds igen. Därefter följer den processen som gäller vid nysökning, läs mer om nyansökningar här.

Kontakta vår samarbetspartner Förvaltningsjuristerna som gärna hjälper dig vid en omprövning.

Mer information kring omprövning av beslut

Försäkringskassan och din hemkommun ska på eget initiativ ompröva beslut. Anledningen till det är att förutsättningarna för rätten till assistansersättning/personlig assistans kan ändras av olika anledningar. Du som har ett beslut har också en skyldighet att underrätta om dina förhållanden ändras.

Försäkringskassan omprövar därför beslut om assistansersättning vartannat år och din hemkommun vanligtvis varje år. Vid en sådan omprövning bokar Försäkringskassan eller din hemkommun in en tid för nytt hembesök då ditt hjälpbehov utreds igen. Därefter följer den processen som gäller vid nysökning, läs mer om nyansökningar här.

Kontakta vår samarbetspartner Förvaltningsjuristerna som gärna hjälper dig vid en omprövning.

Mer information kring omprövning av beslut

Vilken hjälp erbjuder vi?

Vivida erbjuder alla standard och premiumkunder juridisk rådgivning i olika grad genom vår samarbetspartner Ek Juridik. Ek Juridik har mångårig erfarenhet av att agera ombud i frågor om personlig assistans och kommer kostnadsfritt bistå Vividas premiumkunder vid alla frågor gällande deras assistans. Detta inkluderar bland annat ansökningar, omprövningar och överklaganden m.m. Som standardkund kommer Ek Juridik bistå vid omprövningar samt med rådgivning i frågor som berör deras beslut.

Samarbetet med Ek Juridik är ett led i det politiska kravet att separera de juridiska tjänsterna från assistansverksamheten. Den kunskap och erfarenhet Ek Juridik arbetat upp genom åren kan nu användas för att hjälpa andra brukare och anordnare. Den hjälp som Vividas kunder vant sig vid att få förblir oförändrad, och kommer om något, att göras mer allsidig. Om du har frågor eller funderingar kring hur detta påverkar dig är du välkommen att höra av dig till din assistanschef eller direkt till Ek Juridik.

Juridisk hjälp personlig assistans

  • Nysökningar
  • Omprövningar
  • Hembesök
  • Utökningar
  • Överklaganden
  • Domstolsprocesser

Ett eget personligt ombud

Du får ett eget personligt ombud som finns vid din sida under hela den process som vanligtvis börjar med ansökan om assistans till beslut, antingen från Försäkringskassan eller kommunen, eller genom dom från domstol. Om du vill ordnar ombudet med myndighetskontakter och skriver de handlingar som krävs.

Vad kostar det?

Den juridiska hjälpen från Ek Juridik bekostas av Vivida beroende på vilken nivå du valt och ingår i den service som vi erbjuder. Det innebär att den, för standard och premiumkunder, inte kostar dig någonting extra.